cropped-logo-1

O nás

Poslání

Posláním Domova je poskytnout bezpečné, důstojné a klidné prostředí občanům, kteří jsou z důvodu onemocnění stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí nebo ostatními typy demencí závislí na pomoci jiné osoby. Pomoc jim nemůže být zajištěna členy rodiny, v domácím prostředí nebo jinými službami terénní péče. Podporujeme klienty v samostatnosti a soběstačnosti podle jejich individuálních možností a umožňujeme  jim důstojné dožití života.

 

Cílová skupina

Sociální služba je poskytována osobám s Alzheimerovou demencí, stařeckou demencí a ostatními typy demencí.

 • Alzheimerova choroba
 • Stařecká demence
 • Vaskulární demence
 • Ostatní typy demencí (posttraumatická, alkoholová, atd.)

 

Věkové vymezení cílové skupiny:

 • dospělí od 40 let věku
 • senioři od 65 let věku

 

Kapacita:

 • 38 lůžek

 

Komu služba nemůže být poskytnuta:

 • zájemci, který nespadá do cílové skupiny
 • zájemci, který má závislost na návykových látkách či alkoholu
 • zájemci se středně těžkou nebo těžkou mentální retardací

 

Cíle

Hlavním cílem služby je vytvořit kvalitní životní úroveň a zázemí s ohledem na individuální potřeby klientů. 1. dodržování standardů kvality sociálních služeb 2. umožnění klientům žít plnohodnotný život v zařízení sociální služby 3. aktivní spolupráce s rodinami klientů i s veřejnými institucemi Domov harmonie a klidu, s. r. o. – DsZR (dále jen ,,Domov“) plně respektuje základní lidská práva klientů, jejich nároky vyplývající z obecně závazných norem a pravidla občanského soužití. Základní lidská práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, národnosti, barvy pleti, jazyka, víry, náboženství, sociálního postavení, výše příjmu, úrovně vzdělání, politického přesvědčení, mentálního zdraví a zdravotního stavu. Náš Domov je zařízením, kde žijí klienti dlouhodobě duševně nemocní, kteří mají různé typy omezení – a to jak zdravotní, psychická, osobní, rodinná či sociální apod. Ochrana práv našich klientů je velmi důležitým prvkem v činnosti personálu ve vztahu k individualitám, k aktuálnímu zdravotnímu stavu klienta, k aktuálnímu psychickému stavu a lékařské diagnóze a ve vztahu k vlastní bezpečnosti. Nejdůležitějším a nejsložitějším úkolem nás všech je rozpoznávat a znát individuální potřeby našich klientů a zodpovědně k nim přistupovat. Za nejdůležitější práva klientů Domova považujeme:

 • právo na ochranu soukromí
 • právo na ochranu osobních údajů a dat
 • právo na svobodnou volbu
 • právo na podání stížnosti
 • právo na svobodu pohybu
 • právo na kontakt s ostatními lidmi a komunitou
 • právo na individuální utváření denního programu
 • právo na kvalifikovanou zdravotní péči

 

Desatero zásad

1. Zásada odbornosti Máme vzdělaný a kvalifikovaný personál, který si neustále doplňuje poznatky v odborných kurzech a seminářích za účelem zkvalitňování poskytované péče. 2. Zásada respektování potřeb klientů Všichni zaměstnanci Domova respektují základní lidská práva našich klientů, ochranu osobní svobody, ochranu osobních údajů, soukromí a další jejich potřeby. 3. Zásada diskrétnosti Uvědomujeme si, že diskrétnost je důležitým prvkem při péči o naše klienty. 4. Zásada nestrannosti Všechny naše klienty a žadatele posuzujeme nestranně a rovnoprávně. 5. Zásada standardizace V našem Domově vytváříme standardy kvality sociální péče, kterými se řídíme při poskytování služeb. Snažíme se, aby je všichni znali a ztotožňovali se s nimi. 6. Zásada ochrany osob před předsudky a negativním hodnocením Na základě vnitřních pravidel, která máme vytvořena, chráníme klienty před předsudky a negativním hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku poskytované služby. 7. Zásada řádného průběhu sociální péče Máme písemně zpracovány metodické pokyny, vnitřní pravidla, směrnice a pracovní postupy, které zaručují řádný průběh poskytování sociální služby a které bezpodmínečně dodržujeme. 8. Zásada dodržování lidských práv Všichni pracovníci jsou vázáni Listinou základních práv a svobod a to jak ve vztahu ke klientům tak i ve vztahu ke všem ostatním lidem. 9. Zásada etiky Všichni pracovníci jsou vázáni Etickým kodexem, který formuluje etické zásady v přístupu ke klientům služeb sociální péče. 10. Zásada mlčenlivosti Všichni pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí o záležitostech klientů, které se dozví v souvislosti s výkonem svého zaměstnání.